Ο Admin έχει απεριόριστη πρόσβαση στη

Εισάγετε το ακόλουθο URL στο πεδίο location ή address του
browser: http://192.168.2.1/.
Η συσκευή παρέχεται µε προκαθορισµένη διεύθυνση IP (http://192.168.2.1/).
Εάν την αλλάξετε, σηµειώστε την καινούργια διεύθυνση IP διαφορετικά θα
πρέπει να κάνετε “Επανεκκίνηση” για να αποκτήσετε πάλι πρόσβαση στη
συσκευή.
Πρόσβαση Η πρόσβαση στις σελίδες ∆ιαχείρισης της συσκευής ελέγχεται µέσω δύο
τύπων λογαριασµών: admin και user:
1. Ο Admin έχει απεριόριστη πρόσβαση στη συσκευή για να δει ή να αλλάξει
τη διάρθρωσή της.
2. Ο User έχει πρόσβαση στη συσκευή µόνο για να δει τις ρυθµίσεις της ή να
δει κάποιες στατιστικές, καθώς επίσης και για να ενηµερώσει το λογισµικό.
Θα σας ζητηθεί να εισάγετε ένα ID (µια από τις παραπάνω τιµές)
και ένα Password: Εισάγετε τις τιµές για να έχετε πρόσβαση στις σελίδες
∆ιαχείρισης της συσκευής.
Το username (ID) και password έχουν οριστεί στο “admin“ για τον
λογαριασµό του διαχειριστή (administrator).
Συνιστάται η αλλαγή αυτών των προκαθορισµένων τιµών. Βεβαιωθείτε ότι
θυµόσαστε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης καθώς είναι ο µόνος
τρόπος µε τον οποίο θα µπορείτε να κάνετε διαχείριση της συσκευής.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
30
Κεντρική Σελίδα ∆ιαχείρισης (HOME PAGE), Συνέχεια
Περιγραφή
Home Page
Η κεντρική σελίδα διαχείρισης ανοίγει όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Η
σελίδα αυτή περιλαµβάνει ένα µενού στα αριστερά που είναι πάντα
διαθέσιµο σε όλες τις σελίδες και το οποίο είναι το σηµείο εκκίνησης για
οποιαδήποτε διάρθρωση που αφορά το NetFasteR IAD™.
Περιγραφή των
µενού
Παρακάτω, ακολουθεί η περιγραφή των µενού που βρίσκονται στο
αριστερό µέρος της κεντρικής σελίδας διαχείρισης:
Μενού Περιγραφή
Setup Wizard Για να εκτελέσετε εύκολα και γρήγορα τη βασική
παραµετροποίηση του NetFasteR IAD™.
Χρησιµοποιείται από αρχάριους χρήστες που δεν
επιθυµούν να προχωρήσουν σε λεπτοµερείς ρυθµίσεις.
System Για να ρυθµίσετε όλες τις βασικές παραµέτρους.
WAN Για να διαρθρώσετε παραµέτρους πρόσβασης στον
πάροχο ISP.
LAN Για να ρυθµίσετε τις παραµέτρους LAN.
WIRELESS Για να ρυθµίσετε τη διάρθρωση του σηµείου ασύρµατης
πρόσβασης (wireless access point).
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
31
Κεντρική Σελίδα ∆ιαχείρισης (HOME PAGE), Συνέχεια

Περιγραφή των µενού (Συνέχεια)
Μενού Περιγραφή
NAT Για να επιτρέψετε την πρόσβαση στο Internet σε
πολλαπλούς χρήστες.
ROUTE Για να προσδιορίσετε τις παραµέτρους static routes και
RIP.
FIREWALL Για να ρυθµίσετε τη προστασία firewall.
SNMP Για να ρυθµίσετε πληροφορίες community και trap.
ADSL Για να εµφανίσετε παραµέτρους και πληροφορίες
κατάστασης που σχετίζονται µε DSL.
VOIP Για να ρυθµίσετε λογαριασµούς VoIP.
UpnP Για να παρέχετε πλεονεκτήµατα αρχιτεκτονικής UPnP
(peer-to-peer συνδεσιµότητα δικτύου, έξυπνες συσκευές,
κτλ.).
QoS Συλλέγει όλες τις παραµέτρους και πληροφορίες
κατάστασης σχετικά µε την ποιότητα υπηρεσιών (QoS).
DDNS Για να ενεργοποιήσετε το Dynamic DNS.
TOOLS Μια σειρά εργαλείων που αφορούν τις λειτουργίες backup/
restore, επανεκκίνησης ή αναβάθµισης Υλικολογισµικού
(Firmware upgrade).
STATUS Μενού το οποίο εµφανίζει και τρέχει διαγνωστικούς
ελέγχους για αντιµετώπιση προβληµάτων ή ανάλυση
συµπεριφοράς του συστήµατος. Μέσω του µενού,
επιτρέπεται και η πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής
(Device) και σε στατιστικά δεδοµένα (Statistics).
Home Συντόµευση στην κεντρική σελίδα διαχείρισης (Home
Page).
Logout Για να κάνετε logout από τη συνεδρία µε το NetFasteR
IAD™.
Για να αποθηκεύσετε µόνιµα τις αλλαγές των παραµέτρων της συσκευής
NetFasteR IAD™ θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί Save Settings.
Σε µερικές περιπτώσεις, απαιτείται επανεκκίνηση της συσκευής. Η
επανεκκίνηση, εφόσον χρειάζεται, πραγµατοποιείται αυτόµατα.
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
32
Μενού SETUP WIZARD
Εισαγωγή Το µενού αυτό αφορά την βασική και γρήγορη παραµετροποίηση του
NetFasteR IAD™.
Οθόνη Setup
Wizard
Η οθόνη του µενού Setup Wizard καθώς και τα βήµατα της γρήγορης
διαδικασίας παραµετροποίησης της συσκευής φαίνονται παρακάτω.
Κάντε κλικ στο NEXT για να ξεκινήσετε.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
33
Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια
Βήµα 1ο
:
Ρυθµίσεις
ασύρµατου
δικτύου
Μπορείτε να επιλέξετε τις παραµέτρους λειτουργίας του ασύρµατου δικτύου
και κατόπιν να το ενεργοποιήσετε.
Εφόσον ορίσετε τις επιθυµητές ρυθµίσεις (όπως φαίνεται στο παρακάτω
πίνακα), κάντε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε.
Παράµετρος Επεξήγηση
SSID
(Service Set ID)
Το SSID αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης του
ασύρµατου δικτύου σας. To SSID που θα επιλέξετε
πρέπει να είναι το ίδιο στο NetFasteR IAD™ και στους
ασύρµατους σταθµούς (clients) του δικτύου.
SSID Broadcast Έχετε την δυνατότητα να επιτρέψετε η να
απαγορεύσετε την αναγγελία του SSID σας σε
ασύρµατους σταθµούς δικτύου (clients).
Απενεργοποιώντας την αναγγελία SSID αυξάνετε την
ασφάλεια του δικτύου σας. Σε αυτήν την περίπτωση οι
πελάτες που επιθυµούν να συνδεθούν στον ασύρµατο
κόµβο του NetFasteR IAD™ θα πρέπει να γνωρίζουν
εξ αρχής το SSID σας.
Wireless Mode To NetFasteR IAD™ υποστηρίζει ασύρµατα δίκτυα
802.11b και 802.11g. Προτείνεται να χρησιµοποιήσετε
την επιλογή λειτουργίας “Mixed (11b+11g)” η οποία
προσφέρει συµβατότητα και µε τους δύο τύπους clients
ασύρµατου δικτύου.
Channel Επιλογή καναλιού λειτουργίας το οποίο θα
χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ του
NetFasteR IAD™ και των clients ασύρµατου δικτύου.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
34
Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια
Βήµα 2ο
:
Ρυθµίσεις
σύνδεσης
ADSL
Σ’ αυτό το σηµείο θα επιλέξετε τις απολύτως απαραίτητες παραµέτρους που
αφορούν τη σύνδεση ADSL. Φροντίστε να γνωρίζετε κατ’ ελάχιστον το
πρωτόκολλο σύνδεσης, τα VPI/VCI, την µέθοδο encapsulation και φυσικά το
όνοµα και κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο του παρόχου.
Κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:
Βήµα Ενέργεια
1 Στην περίπτωση που η χώρα σας βρίσκεται στην λίστα χωρών
Country επιλέξτε την. Εάν η χώρα σας δεν εµφανίζετε στην λίστα,
επιλέξτε “Other”.
2 Επιλέξτε τον πάροχο (Internet Service Provider) και το
πρωτόκολλο σύνδεσης (Protocol). Εισάγετε κατόπιν τα στοιχεία
χρήστη (όνοµα χρήστη και password) για να συνδεθείτε.
3 Κάντε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
35
Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια
Βήµα 3ο
:
Ρυθµίσεις
πρωτοκόλλου
σύνδεσης
Πρώτα θα κάνετε τις ρυθµίσεις που αφορούν το πρωτόκολλο σύνδεσης, και
κατόπιν θα κάνετε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε.
Εάν έχετε επιλέξει PPPoE / PPPoA:
Σ’ αυτό το σηµείο θα επιλέξετε τις παραµέτρους που αφορούν το
πρωτόκολλο σύνδεσης PPPoE:
Παράµετρος Επεξήγηση
VPI/VCI Εισάγετε τις παραµέτρους VPI/VCI όπως σας έχουν δοθεί
από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ενδέχεται οι προκαθορισµένες τιµές να ισχύουν για τον πάροχο που έχετε
επιλέξει.
Encapsulation Απευθυνθείτε στον πάροχο της υπηρεσίας για να
ενηµερωθείτε για το Encapsulation που χρησιµοποιεί η
σύνδεσή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
προκαθορισµένη τιµή δεν χρειάζεται να αλλαχθεί.
Username Εισάγετε το όνοµα χρήστη που σας έχει δοθεί από τον
πάροχο της υπηρεσίας.
Password Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί από
τον πάροχο της υπηρεσίας. Βεβαιωθείτε ότι τον έχετε
εισάγει σωστά.
Confirm
Password
Επανεισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να γίνει
επιβεβαίωση της ορθότητάς του.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
36
Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια
Βήµα 3ο
:
Ρυθµίσεις
πρωτοκόλλου
σύνδεσης,
συνέχεια
Εάν έχετε επιλέξει RFC1483 (DHCP):
Σ’ αυτό το σηµείο θα επιλέξετε τις παραµέτρους που αφορούν το
πρωτόκολλο σύνδεσης RFC1483 (DHCP).
Κατόπιν, θα κάνετε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε.
Παράµετρος Επεξήγηση
DNS Server Εισάγετε την διεύθυνση του DNS server εφόσον σας το
έχει δώσει ο πάροχος. Σε αντίθετη περίπτωση, το
NetFasteR IAD™ θα τον προσθέσει αυτόµατα.
VPI/VCI Εισάγετε τις παραµέτρους VPI/VCI όπως σας έχουν δοθεί
από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ενδέχεται οι
προκαθορισµένες τιµές να ισχύουν για τον πάροχο που
έχετε επιλέξει.
Encapsulation Απευθυνθείτε στον πάροχο της υπηρεσίας για να
ενηµερωθείτε για το Encapsulation που χρησιµοποιεί η
σύνδεσή σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
προκαθορισµένη τιµή δεν χρειάζεται να αλλαχθεί.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
37
Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια
Βήµα 4ο
:
Ρυθµίσεις VoIP
Σ’ αυτό το σηµείο θα επιλέξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τη λειτουργία
VoIP.
Πρώτα θα εισάγετε όλα τα στοιχεία (δείτε τον πίνακα στην επόµενη σελίδα)
και κατόπιν θα κάνετε κλικ στο NEXT για να προχωρήσετε.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
38
Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια
Βήµα 4ο
:
Ρυθµίσεις VoIP,
συνέχεια
Παράµετρος Επεξήγηση
Telephony Tone
Country
Από την διαθέσιµη λίστα, επιλέξτε την χώρα σας.
Το NetFasteR IAD™ θα τροποποιήσει αυτόµατα τις
ρυθµίσεις τηλεφωνίας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς στην χώρα που έχετε επιλέξει.
VoIP Provider Λίστα µε διαθέσιµους παρόχους VoIP (όχι πάντα
διαθέσιµη). Επιλέγοντας κάποιον από τους διαθέσιµους
παρόχους, οι αντίστοιχες ρυθµίσεις (realm, Proxy IP
address, Registrar IP Address κ.τ.λ.) εφαρµόζονται
αυτόµατα.
Username Όνοµα χρήστη για πρόσβαση στην υπηρεσία VoIP.
Password Συνθηµατική λέξη (password) για πρόσβαση στην
υπηρεσία VoIP.
Phone Number Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό που σας έχει δοθεί από
τον πάροχο υπηρεσίας VoIP.
Display Name ∆ηλώστε ένα όνοµα για τον λογαριασµό VoIP (δεν είναι
απαραίτητο για την λειτουργία της υπηρεσίας).
SIP Domain Εισάγετε το SIP Domain όπως σας έχει δοθεί από τον
πάροχο της υπηρεσίας σας.
Realm Εισάγετε τον τοµέα REALM που σας έχει δοθεί από τον
πάροχο της υπηρεσίας.
Proxy IP
Address
Εισάγετε την διεύθυνση IP ή το όνοµα DNS του SIP Proxy
όπως σας έχει δοθεί από τον πάροχο της υπηρεσίας.
Proxy Port Η πόρτα την οποία χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SIP για
σύνδεση στον SIP Proxy (συνήθως δεν χρειάζεται να είναι
διαφορετική από την 5060).
Registrar IP
Address
Εισάγετε την διεύθυνση ή το όνοµα DNS του Registrar
Server όπως σας έχει δοθεί από τον πάροχο της
υπηρεσίας.
Registrar Port Η πόρτα την οποία χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SIP για
σύνδεση στον Registrar Server (συνήθως δεν χρειάζεται
να είναι διαφορετική από την 5060).
Primary Codec Ορίστε τον αλγόριθµο συµπίεσης φωνής που επιθυµείτε
να χρησιµοποιείτε για τις κλήσεις VoIP. Συνήθως ο
αλγόριθµος συµπίεσης ορίζεται αυτόµατα από τον SIP
Proxy κατά την έναρξη κάθε κλήσης και θα είναι
διαφορετικός από την επιλογή σας εφόσον αυτή δεν
υποστηρίζεται.
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
39
Μενού SETUP WIZARD, Συνέχεια
Βήµα 5ο
:
Ολοκλήρωση
διαδικασίας
Σε αυτή την οθόνη (δείτε παρακάτω), βλέπετε µία σύνοψη των ρυθµίσεων
που προηγήθηκαν.
Εφόσον διαπιστώσετε κάποιο λάθος, µπορείτε να επιστρέψετε στις
προηγούµενες οθόνες και να το διορθώσετε, κάνοντας κλικ στο BACK.
Στην περίπτωση που όλες οι ρυθµίσεις σας είναι σωστές, κάντε κλικ στο
FINISH για να ολοκληρώσετε την διαδικασία παραµετροποίησης του
NetFasteR IAD™.
To NetFasteR IAD™ θα πρέπει να συνδεθεί µέσα σε λίγα λεπτά.
Εφόσον αυτό δεν συµβεί, ανατρέξτε στο Παράρτηµα ∆ (Αντιµετώπιση
Προβληµάτων) ή/και επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης του παρόχου
υπηρεσίας.
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
40
Μενού SYSTEM
Εισαγωγή Το µενού αυτό περιλαµβάνει όλες τις βασικές σελίδες διάρθρωσης της
συσκευής, που αφορούν την ζώνη ώρας (time zone), τις ρυθµίσεις password
και τη δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης (remote management).
Ρυθµίσεις
ώρας
Οι ρυθµίσεις χρησιµοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι το φιλτράρισµα των
πελατών (clients), µε κριτήριο την ώρα, καθώς και οι καταχωρήσεις του
ιστορικού του συστήµατος, βασίζονται στη σωστή τοπική ώρα.
Από εδώ µπορείτε να ενεργοποιήσετε και να διαρθρώσετε τις διευθύνσεις
του NTP time server.
Οθόνη
Time Settings
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
41
Μενού SYSTEM, Συνέχεια
Ρυθµίσεις
Password
Χρησιµοποιήστε αυτήν την οθόνη για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. Οι
κωδικοί πρόσβασης µπορούν να περιέχουν από 3 µέχρι 12 αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες (υπάρχει διάκριση πεζών – κεφαλαίων).
Εισάγετε το µέγιστο Idle Time Out (σε λεπτά) για να προσδιορίσετε τη µέγιστη
χρονική περίοδο για την οποία η συνεδρία login θα παραµείνει σε κατάσταση
αδράνειας. Εάν η σύνδεση παραµείνει ανενεργή για περισσότερη ώρα, θα
πραγµατοποιηθεί logout και ο χρήστης θα πρέπει να κάνει πάλι login για να
αποκτήσει πρόσβαση.
Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, ή δεν µπορείτε να έχετε πρόσβαση στην
εφαρµογή, πιέστε το πλήκτρο επανεκκίνησης στην πίσω πλευρά του
NetFasteR IAD™, κρατώντας το πατηµένο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα,
ώστε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις.
Οθόνη
Password
Settings
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0
42
Μενού SYSTEM, Συνέχεια
DNS Το DNS εµπεριέχει τον κατάλογο διευθύνσεων IP και των διευθύνσεων
∆ιαδικτύου. Εάν πληκτρολογήσετε µια διεύθυνση web στον browser, όπως
www.somesite.com, ο DNS server θα αναζητήσει το όνοµα αυτό στον
κατάλογο και θα βρει την αντίστοιχη διεύθυνση IP.
Οι περισσότεροι πάροχοι ISP παρέχουν έναν DNS server για ταχύτητα και
ευκολία. Καθώς ο πάροχος µπορεί να συνδεθεί στο Internet κάνοντας χρήση
δυναµικών διευθύνσεων IP, ενδέχεται οι διευθύνσεις IP του DNS server να
παρέχονται επίσης δυναµικά.
Ωστόσο, εάν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε άλλον DNS server, θα πρέπει
να ορίσετε εδώ τη διεύθυνση IP. Συµπληρώστε τα πεδία Primary και
Secondary DNS Addresses και πατήστε το κουµπί Save Settings.
Οθόνη
DNS
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα
NetFasteR IAD
Εγχειρίδιο Χρήσης – Έκδοση 1.0admin login
admin password
admin console login
google admin
google admin login
google admin console
admin password
admin login
admin console login
google admin login
google workspace administrator
google admin app
google admin
domain admin for help

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *